VdC-CUP fa vàries propostes a les ordenances fiscals 2010-2011

07/12/2011
Vila de Capellades, Candidatura d'Unitat Popular
VdC-CUP fa vàries propostes a les ordenances fiscals 2010-2011

En el mes de novembre es va celebrar el ple extraordinari per l’aprovació de les ordenances fiscals per l’any 2011-2012, aquestes ordenances fixen els criteris a seguir i els preus dels impostos i taxes que cobrarà l’ajuntament al seus veïns el següent any. Malgrat el poc temps que va donar l’equip de govern per treballar les 26 ordenances, una setmana justa entre la presentació a l’oposició i el ple, VdC-CUP va elaborar una sèrie de propostes d’interès pels capelladins.

En l’Impost de Béns Immobles (IBI) VdC-CUP va proposar que es contemplés una bonificació del 50% pels habitatges de protecció oficial els primers tres anys, una bonificació del 4,76 % per les famílies amb dificultats econòmiques i l’augment al màxim permès (1,1%) en immobles d’ús residencial desocupats (en propietat d’empreses constructores, immobiliàries o bancs, o bé que no se’n faci un ús residencial reconegut). En el ple només es va acceptar la primera esmena deixant en estudi per l’any vinent la segona i descartant la tercera.

VdC-CUP va presentar una proposta sobre l’Impost d’Activitats Econòmiques, impost que afecta aquelles empreses que facturen més de 1.000.000 € anuals; consistent en una bonificació del 6,40% als primers 5 anys en les empreses de nova implantació i sense caràcter retroactiu. Aquesta esmena no es va acceptar, però l’equip de govern es va comprometre que en arribar el cas es farà un conveni amb l’empresa per aplicar aquesta reducció.

Per l’Impost a Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) es va proposar una bonificació del 80% a les construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin l’accés i l’habitabilitat de les persones amb alguna discapacitat, aquesta proposta es va incloure a l’impost amb la condició que les persones sol·licitants acreditin una declaració mínima de 33% de discapacitat.

A suggeriment de VdC-CUP, malgrat ja es duia a terme, es va incloure per escrit l’excempció a les entitats de la taxa per la instal·lació de parades i barraques .

VdC-CUP va proposar el pagament a terminis de la taxa per les llicències d’activitats en matèria d’urbanisme per compensar aquells casos que finalment es retira la petició de l’activitat. Es demanava fer el pagament del 30% de l’import quan s’iniciés l’expedient, el 30% més un cop els tècnics revisessin i visitessin, el 30% més quan els tècnics emetessin l’informe i el 10% restant al finalitzar l’expedient. Per simplificar el procediment es va acordar retornar als expedients que es retirin, el 90% si els tècnics no han efectuat la visita i no es retornarà res quan aquests hagin fet la visita.

En la taxa per la prestació dels serveis a les activitats dels ciutadans i les empreses, que la legislació obliga a implantar, VdC-CUP va proposar, i finalment així es va acordar, la bonificació del 75% a les entitats i el 25% restant podrà ser una despesa justificable en les subvencions que perceben de l’ajuntament.

Es va demanar l’exempció per persones o famílies que poguessin acreditar davant dels serveis socials de l’ajuntament la necessitat d’aquest descompte en la taxa del servei de clavegueram.

Aquesta bonificació, al igual que en el cas de l’IBI, no es va acceptar i es va deixar en estudi per l’any vinent.

Finalment, en la taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries, es va proposar una bonificació del 50% a aquells habitatges que la unió familiar no arribés a la renda mínima i els serveis socials n’emetessin un informe favorable. A diferència de l’IBI i la taxa de clavegueram, en aquest cas es va acceptar la reducció. D’altra banda, també es va sol·licitar separar la taxa a "bars, cafeteries i similars" i "hotels, fondes, bars i restaurants" segons la superfície del local, dividint aquest en majors i menors de 150m2 , aquesta també es va acceptar.

Les ordenances fiscals van ser aprovades amb els vots favorables de CiU, l’abstenció de VdC-CUP i PSC i els vots en contra d’ERC. VdC-CUP va considerar que no podia votar a favor malgrat l’equip de govern extraordinàriament va obrir el diàleg amb l’oposició i que moltes de les propostes van ser acceptades. No seria coherent tenint present que vàries esmenes no van ser acceptades i que moltes d’altres no van poder ser estudiades amb més profunditat per manca de temps.

VdC-CUP es felicita per la tasca feta en un marge de temps tan reduït, així com per la possibilitat de treball i entesa en certs aspectes amb l’equip de govern. Cal recordar que CiU després de les eleccions municipals va descartar pactar amb el grup per la poca convergència d’idees. Res més lluny de la realitat, però s’ha demostrat que VdC-CUP no té intenció de fer una oposició destructiva, com altres companys d’oposició; al contrari, vol contribuir amb el seu punt de vista al consistori en tots aquells aspectes que afectin els capelladins.

Per a més informació es pot consultar el Ple al Carrer del 2 de novembre i el resum del preu de totes les taxes i impostos que s’adjunta al document de sota.


Vídeos

Capellades Avança

18/05/2023

Vila de Capellades, Candidatura d'Unitat Popular