Exposició del programa i dinar popular, un resum del primer acte de campanya

12/05/2019
Vila de Capellades, Candidatura d'Unitat Popular

Aquest dissabte passat dia 11 de maig es va celebrar el primer acte de campanya per a les properes eleccions municipals. En aquesta entrada volíem fer un resum de tot el que va passar.

 

Exposició del programa

 

Primer de tot, el Miquel, l’Adela i la Marta (els números dos, tres i quatre, respectivament, de la nostra llista per aquestes pròximes eleccions) van exposar el programa electoral. Mirant per l’agilitat, no es va fer una exposició exhaustiva del nostre programa (que incorpora 112 propostes en total), sinó que es van destacar alguns elements importants, tot afegint la base ideològica que els sustenten. També es va destacar, això sí, que properament repartirem el programa a totes les cases, així que els veïns de Capellades podran tenir tota la informació al seu abast. L’exposició va seguir les línies generals que ja va emmarcar la Susana quan es va presentar la llista sencera: posar la vida al centre de la política. Totes les idees i propostes exposades giren al voltant d’aquest pilar ideològic.

 

El Miquel es va centrar, en aquest ordre, en les àrees de Governació, administració i participació ciutadana, Joventut, Urbanisme i Sostenibilitat. Pel que fa a la primera àrea exposada, es va destacar «la creació d’una empresa pública en què, entre d’altres coses, es millori l’abastament d’aigua municipal, millorant-ne l’eficàcia al mateix temps que es creen nous llocs de treball». En aquest sentit, també es va manifestar la voluntat per «estudiar la viabilitat de la municipalització d’alguns serveis públics com el servei de neteja dels edificis municipals» i «realitzar un estudi per mancomunar el servei d’identificació d’excrements i poder aplicar sancions a les persones que deixen els excrements dels animals de companyia abandonats a la via pública». Finalment, es va destacar la bona feina que s’havia fet en matèria de transparència i de formació, i es va afirmar el compromís de voler continuar per aquesta línia. Tot plegat, aquestes propostes pretenen «posar la vida al centre de la política apostant per gaudir amb més serveis de qualitat».

 

En matèria de Joventut, el Miquel va destacar que la «creació de l’àrea de joventut ha estat una eina imprescindible per començar a tenir en compte aquest col·lectiu oblidat a la nostra vila i que pateix més directament la situació socioeconòmica actual». Tot i això, va lamentar que «el jovent de Capellades segueix sent orfe d’espais que permetin el seu desenvolupament i apoderament cap a la vida adulta». El compromís es va expressar clarament: «a través de la regidoria caldrà seguir canalitzant les seves demandes i apostar per espais que fomentin una socialització allunyada de l’oci basat en el consum». Per aquests motius, i amb la voluntat de seguir treballant en l’enfortiment del teixit social, es va destacar la proposta d’«habilitar l’antic restaurant de la piscina (el Chups) provisionalment, com a espai social i cultural, per tal que esdevingui un punt de trobada del jovent i les entitats culturals de la vila, on es programin activitats encarades a l’oci, la formació i l’entreteniment». Finalment, va ressaltar el compromís de seguir escoltant el jovent de Capellades, acompanyant-los en el seu paper actiu, i la voluntat de continuïtat de mesures que han resultat exitoses, com l’obertura del pati de l’escola.

 

Pel que fa a l’àrea d’Urbanisme, el Miquel va lamentar els «anys de deixadesa» de governs anteriors, amb infraestructures (com la casa Bas, el pavelló, la piscina, la cuina de l’escola Marquès de la Pobla, etc.) en un estat nefast que demanaven urgentment inversions importants i valentes. En aquest sentit, es va comprometre a «seguir millorant el manteniment i invertir en infraestructures necessàries i dimensionades a les necessitats del poble», destacant com a objectiu: «un urbanisme al servei de les persones, amb perspectiva de gènere i accessible per a tothom». Algunes propostes que va destacar són: «executar projectes engegats en aquesta passada legislatura, com la construcció de la casa de la vila, o la remodelació de la piscina municipal», «arranjar i pavimentar carrers molt degradats per la deixadesa dels governs anteriors, com el carrer d’Oló, el carrer Garbí i el carrer Pilar», «estudiar i consultar la peatonalització de més carrers del nucli antic» i revitalitzar el barri de la Font de la Reina, un «barri llargament oblidat [...] dotant-lo d’un nou clavegueram» Finalment, es va negar rotundament les acusacions de tenir el poble brut i descuidat. En aquest sentit, es va remarcar que, tot i la satisfacció d’haver invertit més diners en neteja i manteniment que altres equips anteriors, es vol «adquirir també un vehicle cisterna per a la millora de la neteja dels carrers». Totes aquestes propostes, va entendre, «procuren pels ciutadans que trepitgen aquests carrers i que estimen tots els racons de Capellades».

 

Finalment, va destacar que, gràcies a l’actuació del govern que hem liderat, s’ha aconseguit «una vila més sostenible». En aquest sentit, es vol continuar amb la feina feta fins ara «acabant de substituir tot l’enllumenat a vials i edificis públics per equips amb tecnologia LED». Es calcula que amb l’enllumenat substituït fins ara, l’ajuntament s’ha estalviat uns 35.000€. També destaquen propostes com «instal·lar un punt de connexió per a vehicles elèctrics», «adquirir una motocicleta elèctrica per a les tasques policials del dia a dia» o «seguir promovent la selecció d’espècies de vegetació autòctones i sostenibles».

 

L’Adela va puntualitzar les nostres propostes en matèria d’Habitatge, Feminisme i Acció social, en aquest ordre. Primer de tot, va lamentar que «la majoria de normatives reguladores [en matèria d’habitatge] són autonòmiques i estatals» però va ressaltar que «gràcies a la feina feta en aquests darrers 4 anys disposem també d’eines municipals», amb un objectiu clar: «aconseguir habitatges a un preu no abusiu perquè les unitats de convivència hi puguin tenir un accés amb unes condicions dignes», recalcant que «treballem per recuperar allò que ha estat rescatat amb diners públics, allò amb el que s'ha especulat, que retorni al poble en forma de justícia social». És per això que algunes de les nostres propostes són «desplegar i executar l’ordenança de verificació d’habitatges buits», «aplicar una bonificació del 95% de l’IBI a aquells habitatges que es destinin a lloguer social», «aplicar un recàrrec del 50% a aquells que portin més de 2 anys desocupats» o «continuar impulsant i treballant per assolir subvencions i convenis entre entitats privades i l’ajuntament per a la rehabilitació d’habitatges a fi de fomentar el parc de lloguer social».

 

En matèria d’igualtat i feminisme, l’Adela va exposar que «Capellades és una vila feminista i empoderada, que lluita contra la violència masclista, l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia». En aquesta matèria va dir que «cal fomentar la participació de les dones i persones LGTBI en espais com el recent Consell creat» i que cal «prendre les mesures indicades del resultat de la marxa exploratòria de la mà de la Taula de Dones, instal·lant canviadors de nadons als banys i on encara calgui, ampliant-ne en d’altres espais públics».

 

Finalment, en matèria d’Acció social, va enunciar alguna de les nostres mesures com  «fer un estudi de necessitats en el camp de la pobresa energètica per determinar la seva afectació social i les mesures a prendre» o «continuar apostant per una política informativa i formativa sobre els recursos de la població a les persones nouvingudes amb independència de la nacionalitat o del lloc de procedència». Es va afegir que «l’administració té l’obligació de garantir l’exercici de qualsevol persona, sigui quina sigui la seva condició legal i sigui quina sigui les condicions en les quals està vivint», i per tant es vol «vetllar perquè cap persona es quedi sense padró», ja que «és una peça clau per evitar condicions de vulnerabilitat de les persones del nostre municipi». Com a un últim apunt, l’Adela va recordar que «volem una vila cardioprotegida i més accessible per les persones grans i amb mobilitat reduïda. No tant sols en l’espai públic, sinó també oferint subvencions per l'arranjament de les seves llars».

 

La Marta va fer un recull de les nostres propostes en matèria d’Economia, Cultura i festes, Turisme, Educació i Esports. En matèria d’Economia va recordar que «a través de l’actuació sobre polítiques públiques, és possible fer propostes alternatives de desenvolupament i situar al centre dels nostres municipis el respecte per la vida i la seva sostenibilitat». Per aquest motiu, va llistar les següents propostes: «continuar treballant per una despesa pública responsable, aprofitant al màxim els recursos comuns», «adequar les ordenances fiscals per millorar els ingressos de manera equitativa, intentant que no afectin als que menys recursos tenen o als que practiquen polítiques d’estalvi respecte del medi», «continuar amb la política de bonificacions socials que hem posat en marxa durant aquesta legislatura», «promoure el moviment cooperativista en l’àmbit cultural, el consum sostenible i solidari, les energies alternatives, etc.», «prioritzar el treball amb les empreses que estan fora de l’IBEX 35 i començar a treballar amb entitats d’estalvi i de crèdit de caràcter ètic i popular» i «seguir treballant per dotar els pressupostos d’un procés participatiu, tal com hem practicat en algunes de les regidories de VdC-CUP»

 

Com va destacar, «la cultura és la base per ser un model de societat integradora, solidària i dinàmica», i és per això que apostem per «propostes valentes que aprofitin encara millor les potencialitats del teixit social i cultural de Capellades». En aquesta tasca, la Marta va exposar la voluntat de continuar amb les polítiques que hem dut a terme i que han resultat ser molt satisfactòries. Algunes d’aquestes propostes serien: «impulsar la gestió i realització d’esdeveniments d’àmbit cultural, entre les entitats», «assessorar i donar suport a les entitats que organitzin festes populars o esdeveniments», «elaborar protocols de gestió i regulació dels espais d’oci de la Festa Major amb entitats locals, per fer feines relacionades amb les festes organitzades per l'Ajuntament» i «generar eines per al foment de l’autogestió de les entitats, com la nit de barraques».

 

En aquest mateix sentit, va exposar que nosaltres entenem el turisme com a «un element integrat dins de la defensa del territori i de recuperació i difusió del patrimoni». És per això que totes les nostres propostes en aquesta matèria volen «potenciar un turisme sostenible que aprofiti el patrimoni de Capellades d’una manera activa». Algunes d’aquestes propostes són: «crear el portal turisme.capellades.cat, per donar publicitat a tots els actius turístics que tenim», «obrir el Parc Prehistòric, convertint-lo en un nou actiu turístic», «renovar la senyalització turística de Capellades», «continuar la col·laboració amb el projecte de Valls de l’Anoia, tant amb el Consell Comarcal de l’Anoia com amb la resta d’ajuntaments que hi formen part», «instal·lar una àrea de serveis per a autocaravanes a l’esplanada» i «treballar en ordenances fiscals que promocionin l’obertura de locals comercials». L’objectiu és clar: «Capellades mereix ser viscuda en tota la seva plenitud i les activitats turístiques han de girar al voltant d’aquesta idea.»

 

En matèria d’educació, la Marta va corresponsabilitzar a «tots els agents socials», ja que considerem «l’educació com un eix transversal en les actuacions de persones professionals, educadores i voluntàries». Per aquest motiu, i reforçant tota la feina feta des del govern que liderem, es van ressaltar algunes propostes com ara: «establir quotes per a l’Escola Bressol segons el nivell de renda de les famílies», «consolidar el Pla Educatiu de l’Entorn com a projecte referent de participació i cooperació entre tota la comunitat educativa», «treballar en la millora de la comissió de manteniment», «invertir en la millora de les instal·lacions de l’escola Marquès de la Pobla i l’Escola Bressol», «acabar el canvi de baranes de l’escola Marquès de la Pobla» i «implantar el projecte de Camins Segurs treballat conjuntament amb el Consell d’Infants, per millorar la seguretat en l’accés dels infants i joves als centres educatius».

 

Per acabar, la Marta va comentar el paper de l’esport com «una eina de convivència i d’enriquiment social i cultural», i va destacar «el gran nombre de persones que practiquen l’esport des de l’escolar fins al federat». És per això que aportem un bon grapat d’idees valentes per enfortir aquest aspecte. Algunes propostes que es van destacar són: «desenvolupar una zona esportiva a l’esplanada que contempli una pista de multiús esportiu a l’aire lliure, així com un skatepark», «continuar amb la instal·lació d’elements que permetin la pràctica esportiva a places i espais exteriors», «buscar recursos per construir una nova pista esportiva coberta», «redactarem un nou projecte per a la piscina Municipal» i «realitzar un bon manteniment al pavelló i arreglar les goteres». Finalment, va agrair la feina feta pels companys que han estat aquests quatre últims anys a l’ajuntament i va agrair també l’assistència del públic.

 

El dinar, parlament i concert

 

Tot seguit es va fer un pica-pica en què els assistents van poder debatre les idees esmentades durant l’exposició. Després de gaudir d’un ambient distès, els assistents van poder tastar els fideus que la comissió de cuina va estar elaborant durant tot l’acte. Acompanyats d’un temps agradable, es van seguir debatent idees i intercanviant impressions, rematant el dinar amb gelats.

 

Havent fet el sobretaula, el nostre company i alcalde Aleix va voler fer un breu parlament. En aquest parlament, l’Aleix va comentar anècdotes, consells i impressions de la política institucional, tot descrivint la trajectòria política de Vila de Capellades - CUP. Va agrair, també, la feina feta per tots els regidors, tant pels de la legislatura actual com els de les legislatures anteriors i, en un moment d’especial emotivitat, va recordar i agrair el suport del Toni Miquel, que ens va deixar recentment. La calidesa i sinceritat de les paraules de l’Aleix van deixar un públic clarament emocionat i, des de Vila de Capellades - CUP, volem agrair, una vegada més, tot l’esforç i hores de dedicació que l’Aleix ha passat mantenint viva la flama d’aquest projecte. Ets una font d’inspiració i sempre seràs recordat per nosaltres com un dels millors alcaldes que hagi tingut mai Capellades.

 

Des de Vila de Capellades - CUP, a més, es va voler rendir un sentit homenatge als regidors actuals, que han aconseguit fer de Capellades una vila més igualitària, més sostenible, amb més serveis de qualitat i amb més drets socials. D’aquesta manera, quan l’Aleix va acabar el parlament, se’ls hi va fer una entrega de flors i records especials, com a un petit reconeixement de tota la feina feta durant aquests últims quatre anys.


Finalment, els Filibusters van amenitzar l’acte amb un concert, tocant des de música tradicional dels Països Catalans, fins a música irlandesa  o cançons més reivindicatives.